Xin giải trình công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được kiểm toán trễ hạn

  • Xin giải trình công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được kiểm toán trễ hạn

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “Giải trình công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được kiểm toán trễ hạn” như link đính kèm sau đây:

    CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics