Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

  • Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông “Nghị quyết và báo cáo kết quả chào bán Cổ phiếu trong đợt chào bán ra công chúng của Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt” như link đính kèm sau đây:

    CÔNG VĂN

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil