Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 & giải trình lợi nhuận sau thuế

  • Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 & giải trình lợi nhuận sau thuế

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 & giải trình lợi nhuận sau thuế” như link đính kèm sau đây:

    Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 & giải trình

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil